Perspectief op ontwikkeling voor jongeren met lvb of mvb

Onderzoek naar werking, effectiviteit en toegevoegde waarde ontwikkelingstraject jongeren met verstandelijke beperkingen

Jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen krijgen niet altijd de kansen die andere jongeren wel krijgen om zich ook na het voortgezet speciaal onderwijs (vso) te blijven ontwikkelen. De goede voorbeelden daar gelaten, wordt het vervolg op het onderwijs, veelal arbeidsmatige dagbesteding, meer ervaren als gericht op 'bezig houden' dan op  ontwikkeling gericht. Verder kunnen zorgen van ouders ten aanzien van hun kind maken dat zij in hun houding en gedrag meer gericht zijn op bescherming dan op het versterken van de zelfredzaamheid van het kind. Ook ‘het systeem’ (zoals de wetgeving rondom de Wajong) stimuleert betrokkenen niet altijd om de ontwikkeling van personen met verstandelijke beperkingen maximaal te stimuleren en te ondersteunen.

De Academie Spelderholt (onderdeel van Parc Spelderholt) biedt deze jongeren na het verlaten van het vso een driejarig ontwikkelingstraject dat bestaat uit een woontraject binnen een van de woonhuizen en het volgen van één van de leergangen op basis van arbeidsmatige dagbesteding. In een 24-uursetting werken de studenten aan hun sociaal en emotionele ontwikkeling, woon- en arbeidsvaardigheden, met als doel dat zij na het ontwikkelingstraject zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en zoveel als mogelijk meedoen. Die zelfstandigheid betekent niet alleen veel voor de jongeren zelf. Ook de gezinnen van deze jongeren - en breder de maatschappij - zijn erbij gebaat.

In opdracht van Parc Spelderholt, en gesubsidieerd door het Ministerie van VWS, voeren wij de  komende twee jaar onafhankelijk onderzoek uit naar de resultaten en toegevoegde waarde van dit traject. We onderzoeken de groei in zelfstandigheid gedurende traject, alsmede de bestendigheid van dat resultaat: we stellen ook vast hoe zelfstandig de studenten functioneren na het verlaten van Spelderholt. Vervolgens onderzoeken we hoe waardevol die groei in zelfstandigheid is, vanuit het perspectief van studenten, hun gezinnen en (semi-)overheden, en hoe deze baten zich verhouden tot de kosten van het traject. Veel van de baten voor de studenten en hun gezinnen raken de kwaliteit van leven; we zullen deze baten beschrijven en onderbouwen vanuit de interviews met studenten, ouders, broers/zussen en professionals. Daarnaast onderzoeken we, vanuit het perspectief van (semi-)overheden, of door te investeren in dit traject ook bespaard kan worden op de begeleidingskosten van deze jongeren.

Binnen dit onderzoek werken we ook met een controlegroep. Voor elke oud-student van Academie Spelderholt die we onderzoeken, zoeken we een evenknie: een andere jongere met (in bepaalde mate) dezelfde kenmerken die niet het Spelderholt traject doorlopen heeft. Vervolgens vergelijken we de groei in zelfstandigheid en zelfredzaamheid van oud-studenten van  Spelderholt met de groei in zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de evenknieën. Het uitvoeren van een dergelijke ‘paired control study’ vergroot de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van onafhankelijk onderzoekers, bestaande uit Selle van der Woude, Peter Wesdorp en Nadja Jungmann. Wij werken daarbij nauw samen met andere onderzoekers en wetenschappers vanuit verschillende domeinen onder wie professor Hugo Heymans (professor kindergeneeskunde, opricht Emma@Work), Xavier Moonen (lector inclusie mensen met een verstandelijke beperking) en Ton Eimers (directeur Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt).

Spelderholt